Oscar-Rak-na-tle-pejzazu-gorskiego

5 żelaznych zasad – Czyli krótki wpis o zasadach tego bloga

Nie będę owi­jał w bawełnę nie lubię hałasu, cham­stwa, głu­poty i wielu innych rze­czy. Na moim blogu jesteś na moich warun­kach, więc proszę o przeczytanie tego krótkiego wpisu. Chcesz pody­sku­to­wać? Nie ma sprawy jestem otwarty na wszystkie dyskusje na poziomie.

Żelazne zasady

Możesz myśleć, że poniższe zasady to ogra­ni­cze­nie Two­ich praw, a może nawet wol­no­ści słowa? Pew­nie masz rację, ale zawsze wiesz gdzie są „drzwi”. Nie zatrzymuję Cie na moim blogu i zdaję sobie sprawę, że nie jest to miejsce dla każdego. Jeśli jed­nak chciał­byś zostać pamię­taj o kilku zasa­dach:

 1. Nie sprze­da­waj garn­ków

  Naprawdę rozu­miem, że są ludzie, któ­rzy żyją z rekla­mo­wa­nia pro­duktów, któ­rych nawet nie widzieli na oczy. Jeśli chcesz zare­kla­mo­wać pro­dukty na tym blogu to tra­fi­łeś pod zły adres.

 2. Bądź kul­tu­ralny

  Nie raz wymsknie mi się tutaj jakiś epitet. Nie będą pła­kał z tego powodu, ponie­waż wul­ga­ry­zmy potra­fią bar­dzo pod­krę­cić prze­kaz i cza­sem nie mam innego słowa niż przy­sło­wiowa kur**. Sta­ram ogra­ni­czyć się je do miniu­mum i Cie­bie też o to pro­szę.

 3. Słu­chaj i roz­ma­wiaj

  Prze­czy­ta­łeś moje wypo­ciny i chcesz coś powie­dzieć? Świet­nie! Tylko pamię­taj, że są tu też inne osoby. Twój punkt widze­nia może się róż­nić od innych, dla­tego słu­chaj i roz­ma­wiaj. Nie pro­wadź mono­logu!

 4. Popra­wiaj

  Jestem czło­wie­kiem i zda­rza mi się popeł­nić tro­chę błę­dów szcze­gól­nie tych gra­ma­tycz­nych, sty­li­stycz­nych a cza­sem też mery­to­rycz­nych. Jeżeli zauwa­ży­łe­ś/aś jakiś błąd to zwróć mi uwagę.

 5. Pytaj.

  Pamię­taj „kto pyta nie błą­dzi”. Naprawdę nie gryzę.


Jeżeli dotrwałeś do końca to bardzo się cie­szę się, że ze zostałeś ze mną, ponie­waż masz otwarty umysł. Ostrze­gam, że czę­sto spo­tkasz się tutaj z czar­nym humo­rem, iro­nią, sar­ka­zmem i dużą dawką subiektywizmu. W każdym moim tekście czy też innych formach przekazywania mojego zdania na jakiś temat staram się zaszyć informację z mojego życia.
Mam nadzieję, że czytając, oglądając albo słuchają moich wpisów będziesz się dobrze bawić i czegoś się nauczysz. 🙂